اعتقادبه یک شخص،به یک انسان پاک،به یک شی ،….که باعث تجلی روح توباشد…
آنچه را که باعث می‌شود تورا بسوی خوبی،مهرورزی،بخشش،افتادگی،ایثاروعشق پاک هدایت کند،هیچوقت فراموش نکن..
حتی اگر کهنه باشد،حتی اگر واقعیت نداشته باشد…..
مثل یک اعتقاد قلبی،باور،ایمان که هیچ وقت تاریخ مصرف ندارند…
توخودت باش،….
حتی اگر اعتقاداتت را به تمسخر گرفتند..
اگر از جایگاه عشق نگاه کنید تمام باورها واعتقادات زیباهستند،……
فراموش نکن تمام انسان‌های موفق درتمام ادوار،به هر آنچیز که باور واعتقادشان بود پایبند بودند،هرچند مسیرهامتفاوت بودندولی هدف هایکی بود..!!
فراموش نکن هرچه اراده واعتقادت قوی تر:
زندگی ای سالم تر،عاشقانه تر،زیباتروفردی مفیدتر خواهیدبودبرای عزیزانتان..
رمز موفقیت دراین راه احترام به ارزش ها وباورهاست…
«راغب»
روحتان سرشارازتجلی عشق”